Love for GUI

Grundfør Ungdoms & Idrætsforening

8382 Hinnerup

  

§ 1

Foreningens navn er Grundfør Ungdoms- & Idrætsforening. (GUI). Hjemsted i Grundfør,8382 Hinnerup.

 

§ 2

Foreningens formål er, at fremme sporten og varetage medlemmernes sportslige interesser, samt at virke for udviklingen af et godt kammeratskab, med plads til alle, og at foreningens midler anvendes almennyttigt.

 § 3

I foreningen kan optages ethvert aktivt medlem, der har interesse i de på foreningens program stående sportsgrene, når han/hun vil indordne sig under dens love. Medlemmet har dermed stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen.

 § 4

Som passivt medlem optages enhver, der ønsker at støtte foreningen. Trænere, holdledere og lignende, der udfører et stykke arbejde i foreningens interesse, men som ikke selv er aktive, kan af bestyrelsen godkendes som gyldigt medlem. For hele denne paragraf gælder det, at man har stemmeret og er valgbar på generalforsamlingen.

 § 5

Indmeldelse i GUI sker på klubbens hjemmeside. Kontingentet betales omgående direkte på hjemmesiden ved indmeldelsen.

 § 6

Udmeldelse sker ved fremsendelse af mail til info.guisport.dk.

§ 7

Kontingentet for aktive/passive medlemmer betales i henhold til §5. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Ved indmeldelse i en igangværende sæson, fastsættes kontingentets størrelse af bestyrelsen.

§ 8

Er der ikke betalt kontingent i henhold til §5, kan der ikke deltages i kampe, træning, eller andre aktiviteter i GUI. Dog kan bestyrelsen føre undtagelser, hvis den finder det rimeligt. Bestyrelsen sidder under alle omstændigheder inde med den endelige afgørelse.

 

§ 9

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Meddelelse om generalforsamling gives gennem en af de lokale ugeaviser, og/eller på klubbens hjemmeside,senest 14 dage forudfor generalforsamlingen.Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forløb.

 Dagsorden for den årlige generalforsamling:

1.                       Valg af ordstyrer.

2.                       Formandens beretning.

3.                       Udvalgenes beretninger.

4.                       Kassererens beretning.

5.                       Afstemning samlet om pkt. 2 – 4.

6.                       Indkomne forslag.

7.                       Afstemning om hvert enkelt forslag.

8.                       Valg tilHovedbestyrelsen samt suppleant.

9.                       Valg til udvalgene.

10.                    Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

11.                    Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, med angivelse af forhandlingsemne. Der indkaldes efter samme regler som i § 9.

 

§ 11

Til en eventuel opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemmer, hvilke 2/3 skal udgøre mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 12

Forslag samt valg tilHovedbestyrelseog udvalg afgøres ved simpelt stemmeflertal på generalforsamlingen. Lovændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødtestemmeberettigede.Lovændringer træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Stemmeberettiget og valgbar tilHovedbestyrelseog udvalg er som i § 3 og4, samt forældre til medlemmer under myndighedsalderen.

 

§ 13

Foreningens daglige ledelse varetages af en Hovedbestyrelse bestående af: formand,næstformand, kasserer og en sekretær.Den overordnede ledelsevaretages af en bestyrelse, som består af Hovedbestyrelsen,samt formændene for de respektive udvalg. På generalforsamlingen skal der først vælges medlemmer til Hovedbestyrelsen, og en suppleant. Disse vælges for en toårig periode og Hovedbestyrelsenkonstituerer sig umiddelbartefter generalforsamlingen.Såfremt der ikke kanvælges fire personer til de fire første poster, føres foreningen, indtil næste ordinære generalforsamling, videre af et forretningsudvalg, som består af detilbageværende Hovedbestyrelsesmedlemmer, samt udvalgsformændene.Forretningsudvalget kan minimum beståaf udvalgsformændene.Forretningsudvalget har derefter samme beføjelser som bestyrelsenog kan handle på lige fod hermed.

 Derefter vælges medlemmer til udvalgene, som følger:

Seniorudvalget Fodboldkanbestå af 3 - 5 medlemmer.

Ungdomsudvalget Fodboldkanbestå af 2 - 4 medlemmer.

Håndboldudvalget kan bestå af 1 - 3 medlemmer.

Badmintonudvalgetkanbestå af 1 - 2 medlemmer.

Petanqueudvalgetkanbestå af 4 - 7 medlemmer.

Dersom der ikke kan vælges medlemmer nok til et udvalg fortsætter generalforsamlingen, og bestyrelsen kan efterfølgende supplere med nye udvalgsmedlemmer.

Alle udvalgsmedlemmer er indvalgt for en toårig periode og konstituerer sig, inden udgangen af marts, i henhold til det underbilag for konstituering, der er udarbejdet af Hovedbestyrelsen.

Formanden for hvert udvalg indtræder i bestyrelsen.

Slutteligt vælges 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant. Disse vælges for en 2-årig periode.

Bestyrelsen kan udover ovenstående udvalg nedsætte ad hoc udvalg på et hvilket som helst tidspunkt af året.

Hovedkassereren har tegningsret for samtlige GUI´s konti.

 

§ 14

Kontakt til kommunen, idrætssamvirket, idrætsorganisationer, fonde og sponsorer, sker kun i samråd med Hovedbestyrelsen.

 

§ 15

Udvalgene sørger for at alle rekvisitter og baner bliver holdt i orden. Fodboldudvalgene sørger desuden for opkridtning af baner.

 

§ 16

Eventuelle holdsamarbejder med andre klubber kan kun endeligt besluttes af bestyrelsen.

 

§ 17

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

§ 18

Dersom bestyrelsen skønner det påkrævet, kan et medlem udelukkes af foreningen, ligesom karantæne kan idømmes i en kortere eller længere periode. Bestyrelsen sidder i alle tilfælde inde med den endelige afgørelse.

 

§ 19

GUI´s klubdragt er rød/hvide trøjer med striberne på langs af kroppen – stribebredde 5-8 cm– eller nærmeste mål der føres på markedet. Hvide eller rødekorte bukser og røde strømper. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, give tilladelse til at afvige fra klubdragten, som den er beskrevet ovenfor, herunder også ved specielle holdsamarbejder/klubsamarbejder med andre klubber. Træningsdragtens udformning bestemmes af bestyrelsen, for hver sæson.

 

§ 20

Bestyrelsen er ansvarlig for økonomien, og udstikker retningslinier for de enkelte udvalg. Hvert udvalg udarbejder udkast til budget for afdelingen, senest til førstkommende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen. Budgetter skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 21

Ved foreningens ophør skal et eventuelt overskud – herunder materiel – overdrages til Lions, Hinnerup, som herefter forestår den videre fordeling, dog under hensyntagen til, at dette skal gå til sportslige aktiviteter blandt børn og unge med tilknytning til Grundfør Sogn.

 

Lovene er sidst ændret på generalforsamlingen den 27. februar 2014.

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram